Блаженство чрез ТАНЦ и ДОКОСВАНЕ – уикенд с Давид и Анита от Малта / DANCE and TOUCH FOR BLISS Weekend – Bulgaria

240.00 лв.

Изчерпан

Описание на продукта:

Блаженство чрез ТАНЦ и ДОКОСВАНЕ

Подходящо е както за двойки, така и за тези, които биха дошли сами

Върнете се към вашата същност, към вашето Аз, което е истинско, неподтиснато,и с отворено сърце. Изтанцувайте, подишайте, и докоснете своят път към блаженство и щастие, сближавайки се като група, покажете страховете и несигурността си и ги изхвърлете от себе си чрез церемония, бъдете ТУК и СЕГА, давайте и приемайте съзнателно докосване. Ние ще разпознаем границите, ще практикуваме някои тантрични ритуали за свързване и съзнателно докосване в това начинаещо ниво. Ще изпробваме аспекти от Танго Тантра Магията / Tango Tantra Magic / на Давид и Потока Масаж Танц / Dance Massage Flow / на Анита, който тя развила по време на процеса на изцеление и ставане на жив отново.

КОИ СМЕ НИЕ?

++++ Давид Милнър / David Millner /

Основател на семинарите Танго Тантра Магия, които са се провеждали в Полша, Германия, Унгария и Литва. През 2015 година Давид също е бил лектор на конференцията SEX 360 в Малта, както и учител в Полският Тантра Фестивал и Фестивалът на Съединеното Блаженство в Берлин / Unitedbliss Tantra Festival /.
Рейки Мастер, Лайфкоч в отношенията, интимността и сексуалноста, Масажен Терапевт, който практикува Тантра и Тантра масаж от 15 години, радио водещ, писател и практикуващ Йога. Започва да танцува Аржентинско Танго за удоволствие през 2010 и по-късно виж приликата в “ свързването “ между Тантра и Танго и така създава този семинар.
Обича да пътува, да се среща с хора и да споделя своята живейска мъдрост. Той върви по своят духовен път от много години и по-конкретно помага на жените да възвърнат своето самочуствие и сила. Ясно е разбира се, че и мъжете се нуждаят от подкрепа също.

++++ Анита Дробниак / Anita Drobniak /

Преди 30 години аз се бях затворила в себе си за да се предпазя от емоциолналното насилие което преживявах във връзката си. Бях 3 години на терапия. Природата и танца взеха от мен това затворено състояние и ме отнесоха до място, където аз развих свои семинар за да мога да помагам на други хора да се отворят отново, и да се свържат със своята същност. Моят Йога Учител комбинира Йога с Танц и движение и дихателна работа. Това беше голямо вдъхновение. Както и тишината и спокойствието.
“ Аз съм постоянен пътник между световете – вътрешни и външни, светлина и тъмнина, живот и смърт, форма и пространство. Това пътуване е като танц където мога да се издигна или да падна, да подкрепя, да устоя, да се свия, да се разширя, да се събера, да се разделя, да приема или да се боря. Също знам, че този път е място за почивка, до което имам достъп. То е дълбоко в моята същност – неподвижен ЦЕНТЪР. Прониквайки в пространството чувствам Свързване – ТОВА ВСЪЩНОСТ СЪМ АЗ. “

Вярвам, че хората могат да открият себе си, когато погледнат дълбоко навътре. Аз гледах достатъчно за да мога да се наслаждавам на радостта от съществуването ми. Сериозна криза ме направи обръщане в живота ми, получих импулс да търся по-дълбоко. Вярвам, че смисълът на живота не всеки същестува независимо от всичко отвън. Интересувам се от търсенето на вътрешната същност. …. истинската същност на същестуване, включително човекът в неговата дива природа. Очарована съм от истинският, автентичен език на тялото. В свободно, неограничено движение мога да изразя себе си, да докосна светлината, простанството, вътрешния мир и блаженството, което не изисква усилие. Докосването е важно за мен, както и да бъдеш в настоящето и преди 4 години създадох моят семинар DANCE MASSAGE FLOW / Поток Танц Масаж / в Полша за събера всички елементи, които ме върнаха отново към живота.
Отделно от семинара аз съм Масажен Терапевт по Ломи – Ломи масаж и Тантра масаж Терапевт. Също бях медицинска сестра за повече от 20 години. Сертифициран преподават по арт терапия – дипломирах се в Академията по Експресивни Терапии и техники за релаксация, практикувам Йога и танцувам 5 Ритъм ( 5 Rhythms ) и контактни импровизационни танци.

ДАВИД И АНИТА се събират през 2015 година с мощно енергийно свързване. Тяхната програма за 2016 година е резултат от това сътрудничество. Те са развълнувани да донеста този семинар за начинаещи за първи път в България

Те също са на разположение за частни сесии, коучинг и масаж

СЕМИНАРЪТ ЩЕ СЕ ВОДИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, АКО ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПРЕВОД СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

==Примерна програма за семинара :

20 май 2016 – Петък
– 19:30 до 20:00 – Регистрация
– 20:00 до 22:30 – Отваряща церемония

21 май 2016 – Събота
– 10:00 до 13:30 – Сесия 1 – Танц, Дишане и Свързване
– 13:30 до 15:00 – Обедна почивка – може да се достави на място при предварително записване
– 15:00 до 18:30 – Сесия 2 – Съзнателно докосване под формата на Тантрично масажно движение. ( включва танц )
– 18:30 до 20:30 – Вечерна сесия – Водено гушкащо парти
– 20:30 – По желание – Интимна медицатия ( възможно участие без дрехи )

22 май 2016 – Неделя
– 10:00 до 11:00 – Сесия 1 – Динамична медитация
– 11:00 до 13:30 – Сесия 2 – Изкуството на Интуитивния и Чувствен масаж
– 13:30 до 15:00 – Обедна почивка
– 15:00 до 16:30 – Закриваща церемония

=== Цена

+ Ранни записвания – до 31 март
За един – 196 лв, Двойка – 353лв
+ Редовни записвания – от 1 април
За един – 236лв, Двойка – 432лв

За повече информация и записвания с капаро
bochevae@gmail.com
0988750486
Elena Bocheva

===========================================

DANCE and TOUCH FOR BLISS
For singles and couples
Get back to your essence, the real, open hearted and uninhibited you. Dance, breathe, and touch your way to bliss and happiness, bonding as a group, exposing your fears and insecurities and casting them off in ceremony, being PRESENT, giving and receiving conscious touch. We will recognise boundaries and consent, practice some tantric connection rituals and start to explore conscious touch in this basic level tantra workshop. Experience aspects of David’s Tango Tantra Magic and Anita’s Dance Massage Flow which she developed during her process of healing and becoming alive again.

WHO ARE WE?
DAVID MILLNER
Founder of TANGO TANTRA MAGIC Workshops, which have been held in Poland, Germany, Hungary and Lithuania. In 2015 David was also a workshop leader and speaker at SEX 360 Conference in Malta, and teacher at Polish Tantra Festival, and Unitedbliss Tanta Festival in Berlin.
Reiki master, Life coach specialising in relationships, intimacy and sexuality, Massage therapist practicing Tantra and tantra massage for over 15 years, yoga practitioner, writer, radio presenter. For pleasure he started dancing Argentine Tango in 2010 and later he saw the similarity of “connection” between Tango and Tantra and created the popular workshop.
He loves travel, meeting people and sharing his life wisdom. He has been on his spiritual path for many years and in particular has supported women to regain self-esteem and their power. It is clear that men need support too.
ANITA DROBNIAK
Thirteen years ago I had closed myself down (withdrawn into my shell) to protect myself from emotional abuse in a relationship. I was in therapy for three years. Nature and dance took me from that closed state to the point where I developed my own workshops to help other people open up again, and to reconnect with their essence. My yoga teacher combined yoga with dance and movement, as well as breathing work. That was a big inspiration. So is silence and stillness.
“I am a constant pilgrim between the worlds – internal and external, light and darkness, life and death, form and space.
This hike is like a dance where I can rise and fall, support, resist, shrink, expand, meeting, parting, accept or fight. I also know that this journey is a place of rest to which I have access.
It is deep within my being – unmoved CENTRE.
Penetrating into the space I feel Connection- THIS ACTUALLY I AM.”

I believe that people can find themselves by looking deep inside.
I looked long enough to be able now to enjoy the joy of existence. A serious crisis has made the return of my life, I received an impulse to seek deeper.
I believe that your value exists independently of anything outside. I’m interested in the search for the inner being … the true nature of existence, including man and his wild nature.
I’m fascinated by the real, authentic body language.
In free, unfettered movement I can express myself, touch light, space, inner peace and effortless bliss. Touch is important to me, also being present, and about four years ago I created my workshop DANCE MASSAGE FLOW in Poland to bring together all the elements which brought me back to life.
Apart from workshops I am a Lomi Lomi (Hawaiian) massage therapist, tantra massage therapist, and my professional background has been nursing for over 20 years. I am also a certified teacher of art therapy-I graduated from the Academy of expressive therapies and relaxation techniques, practicing yoga and dancing 5 Rhythms and contact improvisation dance.

DAVID & ANITA came together in 2015 with powerful energetic connection. Our 2016 programme is the result of this collaboration. We are excited to bring this beginner tantra workshop to Bulgaria for the first time.

We are also available for private sessions, coaching and massage.

COST
EARLYBIRD PRICE – payment by 31 March
Single 100 euros
Couple 180 euros
NORMAL PRICE from 1 April
Single 120 euros
Couple 220 euros

Допълнителна информация

За двойки